Magyar nyelv és irodalom - Írásbeli feladatsorok az emelt szintre készülőknek

A feladatgyűjtemény szerzői: Fábián László, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola magyar tanára Osztroluczky Sarolta, az ELTE BTK doktorandusza (Ált. Irodalomtudomány) és a PPKE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézetének óraadója Az emelt szintű érettségire készülő diákoknak s felkészítő tanáraiknak szóló, tíz írásbeli feladatsort, illetve azok megoldásait tartalmazó két kötetes kiadványunk felépítése tökéletesen megfelel az új típusú írásbeli követelményeinek. A nyelvi-irodalmi műveltségi tesztkérdések Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, József Attila, Radnóti Miklós és Pilinszky János egy-egy versére, s ennek kapcsán az említett szerzők életművére vonatkoznak. A műfajelméleti, poétikai, szerkezeti, formai, stilisztikai, tematikus és kultúrtörténeti szempontokat mozgató műértelmező feladatok - melyek többek között Horatius, Petrarca, Villon, Janus Pannonius, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Örkény István és Petri György szövegei köré épülnek - az interpretációs készség kibontakoztatását segítik. A könyvben található reflektációs feladatok többnyire szövegbázisúak, s olyan kulturális, civilizációs, nyelvhasználati, irodalmi vagy esztétikai problémák értelmező bemutatására hívnak fel, mint a média hatása, a kulturális globalizáció, a manipuláció, televízió és irodalom, illetve színház és irodalom kapcsolata, a generált vers műfaja, valamint az interpunkció és az újraolvasás befogadáselméleti funkciói. A gyakorlati írásbeliség témaköréhez tartozó példáinkban a különböző hivatalos és félhivatalos levelektől kezdve, a pályázaton, az önéletrajzon, a kérvényen és a panaszlevélen keresztül egészen a plakátműfajig igen sokféle szövegalkotási feladat szerepel. Kiadványunk egyik újdonsága, hogy a megoldásokat tartalmazó második kötet - a nyelvi-irodalmi műveltségi tesztsorok megoldókulcsai mellett - a szövegalkotási feladatokhoz részletesen kidolgozott mintamegoldásokat közöl (szemben a mások által, korábban megjelentetett segédanyagok 'útmutató' jellegű megoldás-koncepcióival), így a diákok nemcsak az általuk készítendő szövegek lehetséges tartalmi elemeiről, de azok formai-szerkezeti, illetve nyelvi-stilisztikai sajátosságairól is árnyalt képet kaphatnak. Tapasztalataink szerint a műveltségi feladatsorok a tanulási folyamat során, az egyes témakörök lezárásánál is eredményesen alkalmazhatóak, míg a szövegalkotási feladatok kompetencia-szintre emelésénél az állandó gyakorlás/gyakoroltatás (pl. házi feladat formájában) lehet célravezető. A teljes feladatanyagot úgy a tanárok, mint a diákok a 12. évfolyamon, az érettségi-felvételi vizsgára való felkészítés és felkészülés során használhatják a leghatékonyabban. A megoldások külön kötetben való szerepeltetésének előnye, hogy az egyes feladatsorok akár órai keretek között, számonkérésként is használhatók. A feladatgyűjteményt most kedvezményes áron rendelhetik meg. Sőt megrendelőink most a feladatok megoldásait tartalmazó második kötetet ajándékba kapják.